Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bootcamp Noord

BOOTCAMP NOORD hierna te noemen BN is gevestigd te GRONINGEN en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te GRONINGEN onder nummer 65083822.

Artikel 1 – Begrippen

 • De organisatie: BN (BOOTCAMP NOORD)
 • Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor de Activiteit
 • Instructeur: instructeur in opdracht van BOOTCAMP NOORD
 • Activiteiten: Bootcamp, obstakel trainingen
 • Abonnement: Een maandelijks lopend pakket van 1x per week of onbeperkt deelnemen

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een Activiteit aangeboden door BN.
 • Onder Activiteit vallen alle soorten groepslessen aangeboden door BN.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn zijn van toepassing op elke Abonnement of betalingsregeling dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Activiteit.
 • Inschrijvingen door middel van het invullen van het inschrijfformulier via de website en deze te versturen verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden van BN.
 • Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 • BN kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van BN.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

Artikel 3 – Overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen BN en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.
 • Voor BN ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 • Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de schriftelijke toestemming van BN. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
 • Een overeenkomst tussen BN en een Deelnemer bestaat uit een abonnement(en).

Artikel 4 – Abonnementen

 • Een Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar behalve als er schriftelijk akkoord is gegeven door BN.
 • Een Abonnement is voor onbepaalde tijd en wordt automatisch maandelijks verlengd. Voor beëindiging zal de Deelnemer BN hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen. Na schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht van beëindiging zal het abonnement nog een maand doorlopen.
 • Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Abonnement worden bevroren. BN heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot bevriezen wordt ingewilligd.

Artikel 5 – Betalingen, Facturering en Machtiging

 • Abonnementen lopen via een automatische maandelijkse machtiging waarbij er vooraf wordt betaald. De Deelnemer geeft hiermee akkoord via het daarvoor bestemde SEPA formulier die ingevuld dient te worden bij het afsluiten.
 • De Deelnemer dient de eerste betaling via ideal te doen, vanaf deze datum zal het Abonnement maandelijks doorlopen en afgeschreven worden.
 • Indien het niet mogelijk is om het gewenste bedrag van de rekening van de Deelnemer af te schrijven zal BN hier administratie kosten voor rekenen bij de eerst volgende poging.
 • Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door BN en zullen incasso en overige kosten voor rekening van de Deelnemer zijn.
 • Vanaf de 4de vertragingsdag tot en met de 8ste dag loop de verhoging met 5% per dag op, en daarna met 1% per dag. Na 34 dagen wordt het maximum van 50% bereikt. Art. 7:625 BW.

Artikel 6 – Deelname aan Activiteiten

 • Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Activiteit aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Activiteit.
 • BN heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 • Buitengewone omstandigheden leveren voor BN altijd overmacht op en ontheffen BN van zijn verplichtingen. Bij blijvende overmacht is BN ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 • Indien tijdens of omtrent de Activiteit misbruik wordt gemaakt van materialen of faciliteiten welke BN Biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbaar schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende Deelnemer.
 • Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Activiteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door BN van de Activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
 • BN behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.De workouts gaan altijd door. Alleen bij extreem slecht weer, of door ziekte van de trainer gaat de workout niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout per mail gecommuni-ceerd.
 • Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je op een wachtlijst ge-plaatst en krijg je hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, wordt je automatisch ingeschreven.
 • De trainingen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen gaan de wor-kouts op de meeste locaties niet door, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of restitutie. Check bij jou locatie of de trainingen wel doorgaan. Op de volgende feestdagen worden geen workouts gegeven: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Ko-ningsdag), Hemelvaartsdag, 5 mei, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, kerstavond en 25 en 26 december (Kerst), 31 december (Oudejaarsdag).

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 • Deelname aan een Activiteit geschiedt op eigen risico.
 • BN, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Activiteit.
 • Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van BN, haar medewerkers en trainers, is BN niet aansprakelijk.
 • BN is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Activiteit. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • BN is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Activiteit.
 • BN is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Activiteit.
 • De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Artikel 8 – Gezondheid

 • Een Activiteit is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Activiteit.
 • Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 • BN behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Activiteit.

Artikel 9 – Ontbinding en Annulering

 • BN is gerechtigd deelname per direct geheel of gedeeltelijk te ontzeggen zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden voldoet.
 • Annulering door de Deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 5 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het gefactureerde of gemachtigde bedrag kan niet worden teruggevorderd tenzij er spraken is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.

Artikel 10 – Website en Privacy

 • BN respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
 • BN gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal BN deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
 • BN zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 • De werknemers van BN en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
 • De Deelnemer geeft BN toestemming om fotografische en andersoortige opname van groepen en/of individuelen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotiedoeleinden.
 • De websites van derde partijen waarnaar op de website www.bootcampnoord.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door BN gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. BN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 • De website www.bootcampnoord.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BN.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 • Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door BN.
 • Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 • Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Groningen.

Bij registratie ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.